Skip to content

แผนธุระกิจ

2010 September 22
Posted by lui_rawee

 

แผนธุรกิจ Shopping Cart Electronic (SCE)

 

1.  ภาพรวม

เนื่องจากการคิดคำนวณค่าสินค้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปัญหาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความล่าช้าของพนักงาน ยิ่งเป็นพนักงานใหม่ยิ่งช้ามากเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ อีกปัญหาคือการคำนวณค่าสินค้าต้องทำการหยิบสินค้าขึ้นมายิ่งผ่านบาร์โค้ดทีละชิ้น เพื่อทำการคิดค่าสินค้า ถ้าชื้อสินค้าน้อยก็ไม่มีปัญหามากมาย  แต่หากลูกค้าชื้อสินค้าเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการคิดค่าสินค้ามากพอสมควร จึงทำให้ลูกค้าที่เข้าคิวต่อท้ายหงุดหงิด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าไม่เข้ามาใช้บริการ และอีกปัญหาคือถ้าใช้แบบเดิมต้องใช้จำนวนของพนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดการเข้าคิวของลูกค้า แต่ปัญหาคือต้องเสียส่วนของกำไรไปมาก จึงได้จัดทำรถเข็นที่มีชื่อว่า Shopping Cart Electronic คือการปรับปรุงรถเข็นแบบธรรมดาและเครื่องยิงบาร์โค้ดเข้าด้วยกัน เพื่อมาตอบสนองความต้องการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานมากขึ้น

1.1 เป้าหมายของธุรกิจ

1. เพื่อลดจำนวนของพนักงาน

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างของพนักงาน

3. เพื่อลดเวลาในการคิดคำนวณค่าสินค้า

4.  ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค

5.  เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น

1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. ไม่มีคู่แข่งทางการตลาด

2. ลูกค้าเกิดความพอใจมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้เข้าคิวรอนาน

3. จำนวนของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้เข้าคิวรอนาน

4. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เพราะลดจำนวนของพนักงานลง

5. กำไรของการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพราะลดจำนวนของพนักงานลง

 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (SWOT ANALYSIS)

2.1  จุดแข็ง (STRENGTH)

-ไม่มีคู่แข่งทางการตลาด

-สิ้นค้าไม่เสียง่าย เมื่อขายไม่หมด

2.2  จุดอ่อน(WEAK)

                -ต้องเก็บรถเข็น SCE ในที่ร่ม และไม่ตากฝน

                -ใช้พลังงานตลอดเวลา

2.3 โอกาส (OPPORTUNITY)

                -เนื่องจากพนักงานมีจำนวนมากเป็นการลดจำนวนพนักงาน

                -ลดค่าใช้จ่าย

                -ลดเวลาการเข้าคิวของลูกค้า

2.4 อุปสรรค (THREAT)

                -ถ้าหากโดนฝนจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียได้

 

 

 

 

 

 

3.  แผนการผลิต

3.1 วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

                – รถเข็นสำหรับใส่สินค้า  รับมาจากบริษัทอื่น

                – เครื่องยิงบาร์โค้ด

                – หน่วยความจำ

                – สายแพร

                – บัตรคีย์การ์ดสำหรับพนักงาน

                – เครื่องปลิ้นสลิปรายการสินค้า

ผลิตหน่วยความจำ
ผลิตแถบยิงเลเชอร์ และทำการติดรอบขอบรถเข็น

3.2 กระบวนการผลิต

ทำการรับรถเข็นจากบริษัทอื่น
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เขียนโปรแกรมการทำงาน
ประกอบชิ้นส่วน

4. แผนการตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์แผนการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดคือ 4Ps ดังนี้

4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)  รถเข็นอิเล็กทรอนิกส์ (Shopping Cart Electronic) คือการปรับปรุงรถเข็นแบบธรรมดาและเครื่องยิงบาร์โค้ดเข้าด้วยกัน เพื่อมาตอบสนองความต้องการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานมากขึ้น

4.2 ราคา (Price) ราคาขายกำหนดเป็นคันๆ ละประมาณ 3,000 บาท

4.3 สถานที่จำหน่าย (Place) เสนอขายตามห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและทำการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดจำหน่ายให้มากขึ้นเมื่อผู้ชื้อ ซื้อมากว่า  1000/ครั้ง ลดให้ 5% และมีบริการหลังการขาย

 

5. แผนทางการเงิน

            ในการก่อตั้งโรงงาน ระบบงานต้องใช้ทรัพยากรณ์ทางการเงิน และคนเป็นจำนวนมากพอสมควร

ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งได้ทำการหาเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารและการขายหุ้น และการได้มาของทรัพยากรณ์คนนั้น ได้ทำการกำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ตามตำแหน่งงาน และประสบการณ์ และมีสวัสดิการต่างๆให้ รวมทั้งโบนัสรายปี โอที เป็นต้น

ต้นทุนการผลิต/คัน

- ค่ารถเข็นคันละ                 400         บาท

- ค่าเครื่องยิงเลเชอร์           500         บาท

- ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,000      บาท

- ค่าแรงทุกฝ่ายงาน            500         บาท

- ค่าส่งเสริมการขาย           100       บาท

- ค่าสาธารณูปโภค             100         บาท

รวมต้นทุนต่อคัน               2,600      บาท

กำไรต่อคัน 3,000-2,600 = 400 บาท

 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของห้างสรรพสินค้าที่ใช้รถเข็น SCE และไม่ใช้รถเข็น SCE เพื่อสนับสนุนการขาย

ปีที่1

รายการค้าใช้จ่าย ใช้ SCE ไม่ใช้ SCE
ค่ารถเข็น SCE 1500 คัน

ค่าเงินเดือนพนักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

โบนัสพนักงาน 4 เดือน/คน

1,500*3,000 = 4,800,000 บาท
ส่วนลด5% = 240,000 บาท

ยอดจ่ายทั้งสิ้น 4,560,000 บาท

10,000/คน จำนวน 15 คน

10,000*12*15 = 1,800,000 บาท

5,000/เดือน

5,000*12 = 60,000 บาท

40,000*15

600,000 บาท

 

10,000/คน จำนวน 30 คน

10,000*12*30 = 3,600,000 บาท

20,000/เดือน

20,000*12 = 240,000 บาท

40,000*30

1,200,000 บาท

รวม 7,020,000 บาท 5,040,000 บาท

 

ปีที่2(โดยกำหนดให้เงินเดือนพนักงานเท่าเดิม)

รายการค้าใช้จ่าย ใช้ SCE ไม่ใช้ SCE
ค่าเงินเดือนพนักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

โบนัสพนักงาน 4 เดือน/คน

11,000/คน จำนวน 15 คน

11,000*12*15 = 1,980,000 บาท

5,000/เดือน

5,000*12 = 60,000 บาท

44,000*15

660,000 บาท

11,000/คน จำนวน 30 คน

11,000*12*30 = 3,960,000 บาท

20,000/เดือน

20,000*12 = 240,000 บาท

44,000*30

1,320,000 บาท

รวม 2,700,000 บาท 5,520,000 บาท

 

6. วิธีการใช้งาน

1.ลูกค้าดึงรถเข็น SCE จากแหล่งเก็บ

2.หยิบของใส่รถเข็น SCE ระบบจะทำการยิงบาร์โค้ดที่สินค้าโดยอัตโนมัติ

3.ระบบบันทึกรายการสินค้าลงหน่วยความจำ

4.นำรถเข็น SCE ไปยังช่องชำระค่าสินค้า

5.พนักงานนำคีย์การ์ดมารูดที่รถเข็น SCE เพื่อเอารายการสินค้า

6.นำคีย์การ์ดที่บันทึกรายการสินค้ามารูดที่เครื่องปลิ้นเพื่อแสดงรายการสินค้า จำนวนสินค้า และราคาสินค้า

7.รับชำระค่าสินค้า

8.ลบข้อมูลรายการสินค้าในคีย์การ์ด แต่ข้อมูลรายการขายจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลกลาง

No comments yet

Leave a Reply